چشم‌انداز سازمان: سازمان تامین اجتماعی در افق برنامه ( سال 1404)، سازمانی است پایدار، پویا، چابک و سرآمد در پاسخگویی، با فرآیندهای هوشمند ارائه خدمات کیفی و بهنگام تامین اجتماعی به ذینفعان. ****

ساختار شورا

1394/2/8 |
10:08
شناسه خبر: 10

شورایعالی برنامه ریزی  راهبردی سازمان

- اعضاء:

-      مدیر عامل (رئیس شورا)

-      هیات مدیره

-      معاونین

-      حداکثر پنج مشاور (سازمانی و یا غیرسازمانی)به انتخاب مدیر عامل

-      دبیر شورا

- وظایف شورا:

-      بررسی و تصویب روش شناسی و نظام برنامه ریزی راهبردی سازمان

-      بررسی، تدوین و تصویب سند برنامه راهبردی سازمان و ارائه به هیات مدیره

-      نظارت عالی بر فرآیند اجرای برنامه ها

-      پیگیری اجرای برنامه ها مطابق با اهداف تعیین شده

-      بررسی و تعیین اولویت های مطالعات راهبردی سازمان

-      انطباق برنامه و بودجه سالانه با برنامه راهبردی سازمان

نظرات | 0 نظرکد امنیتی را وارد نمایید