چشم‌انداز سازمان: سازمان تامین اجتماعی در افق برنامه ( سال 1404)، سازمانی است پایدار، پویا، چابک و سرآمد در پاسخگویی، با فرآیندهای هوشمند ارائه خدمات کیفی و بهنگام تامین اجتماعی به ذینفعان. ****

دبيرخانه

دبيرخانه شوراي عالي شامل شوراي علمي و كميته تلفيق برنامه ها و واحدهاي مطالعات و برنامه ريزي، آموزش و ترويج  برنامه ريزي، امور فرهنگي و ارتباطات و واحد تدوین و مستند سازی برنامه است.

 

- وظایف دبیرخانه:

-         تدوین و طراحی روش شناسی و نظام برنامه ریزی راهبردی سازمان و پیشنهاد به شورا

-         راهبری فرآیند اجرایی نظام برنامه ریزی راهبردی سازمان زیر نظر شورا

-         راهبری مطالعات و تحقیقات معطوف به برنامه های راهبردی سازمان

-         تلفیق و ترکیب و استنتاج اطلاعات و گزارش ارسالی از بخش های مختلف سازمانی و جمع بندی آن در قالب اسناد برنامه و ارائه به شورا

-         حضور در جلسات و کمیته های برنامه ریزی و تهیه گزارش از جلسات یاد شده

-         هماهنگی برگزاری جلسات شورا

-         ایجاد هماهنگی بین نظامات همراه با نظام برنامه ریزی

-         پیگیری تشکیل کمیته تلفیق با حضور مشاوران شورا و نمایندگان بخش های مختلف با وظیفه ایجاد هماهنگی بین برنامه ها در سطوح وحوزه های مختلف و نیز تلفیق و الویت بندی برنامه های راهبردی بخشی تدوین شده  در کمیته برنامه ریزی بخشی و ارائه به شورا

-         تدوین برنامه آموزشی در خصوص برنامه ریزی راهبردی  و یکسان سازی روش ها با همکاری اداره کل آموزش و پژوهش

-         طراحی و اجرای نشست های برنامه ریزی با هماهنگی ادارات ذیربط

-         انجام سایر وظایفی که از سوی شورا محول می شود

 

 

 


ایمیل دبیرخانه:
barnamehrahbordi@gmail.com