چشم‌انداز سازمان: سازمان تامین اجتماعی در افق برنامه ( سال 1404)، سازمانی است پایدار، پویا، چابک و سرآمد در پاسخگویی، با فرآیندهای هوشمند ارائه خدمات کیفی و بهنگام تامین اجتماعی به ذینفعان. ****

کمیته های برنامه ریزی بخشی

کمیته های برنامه ریزی بخشی با ماهیت کارکرد وظیفه ای به منظور تدوین برنامه های بخشی و عملیاتی با رعایت وظایف
و فرآیندهای موجود در ساختار فعلی سازمان متشکل از بیمه ای، درمان، اقتصادی، اداری و مالی، حقوقی و مــــــــجلس،
فرهنگی و اجتماعی و فناوری اطلاعات (IT) توسط بخشهای مختلف سازمان تشکیل می گردد.

- اعضاء :

-      معاون حوزه مربوطه ( رئیس کمیته ) *

-      مدیران کل حوزه مربوطه

-      مشاوران وکارشناسان به تشخیص رئیس کمیته ویا پیشنهاد دبیرخانه *

-      یک نفر نماینده دبیرخانه شورا

-      نماینده حوزه مربوطه به انتخاب رئیس کمیته ( دبیر کمیته )

*  تبصره یک: تعیین رئیس و اعضاء کمیته فناوری اطلاعات (IT ) با نظر مدیر عامل می باشد.

*  تبصره دو: در کمیته های اداری و مالی، امور حقوقی و مجلس، امور فرهنگی و اجتماعی و فناوری اطلاعات (IT)

یک نماینده از حوزه های بیمه ای، درمانی و اقتصادی حضور خواهند داشت. در کمیته های بیمه ای، درمان و اقتصادی
نیز بنا به موضوع و با تشخیص رئیس کمیته نماینده ای از حوزه های چهارگانه دیگر حضور خواهند یافت.

*   تبصره سه: حضور دفاتر مستقل ستادی بنا به موضوع فعالیت مرتبط در کمیته های بخشی مختلف به قرار ذیل است:

-  ادارات کل روابط عمومی و امور بین الملل و دفتر تخلفات اداری در کمیته برنامه ریزی امور فرهنگی و اجتماعی

-  دفتر راهبری سیستم ها در کمیته برنامه ریزی امور فناوری اطلاعات (IT)

 

- وظایف کمیته های برنامه ریزی بخشی:

-      مشارکت در تدوین ارکان کلان سند برنامه راهبردي سازمان ( چشم انداز، ماموریت و ...)

-      تعیین  اهداف و راهبردهای بخش براساس راهبردهای کلان و با لحاظ شرایط محیطی و اقتضایی

-      استخراج اطلاعات لازم و تدوین گزارشات شناخت وضع موجود در حوزه های مرتبط با راهبردهای بخشی و بین
بخشی

-      تدوین اهداف و برنامه های عملیاتی حوزۀ مربوطه به تفکیک برنامه های عملیاتی ستادی و اجرایی

-      اصلاح و بازبینی برنامه های عملیاتی در هماهنگی با سایر برنامه های تدوین شده در کمیته تلفیق برنامه ریزی

-      ارسال برنامه های عملیاتی نهایی شده به دبیرخانه شورا

-      تدوین برنامه های تفصیلی عملیاتی سالانه شامل اهداف، شرح اقدامات، مسئولیت ها، زمان بندی و معیارهای بازخورد

 

 

کمیته تلفیق برنامه ریزی استانها

کمیته تلفیق برنامه ریزی استانها با محوریت اداره کل ( معاونت ) امور استانها و مشارکت سایر بخشهای سازمان، راهبری تدوین و تلفیق
برنامه های عملیاتی سالیانه استانها را دربخشهای مختلف برعهده خواهند داشت.

- اعضاء :

-      معاون  امور استانها/ مدیر کل امور استانها(رئیس کمیته)

-      دو نفر از مدیران کل معاونت های ستادی ( یک نفر بیمه ای و یک نفر درمانی )

-      مدیر کل دفتر برنامه ریزی اقتصادی و اجتماعی

-      نمایندگان معاونت های ستادی ( دبیران کمیته های بخشی )

-      دونفر از مدیران استانی ( یک نفر بیمه ای و یک نفر درمانی )

-      نماینده دبیرخانه شورا ( دبیر کمیته )

-      کارشناسان مدعو درون و برون سازمانی حسب مورد

- وظایف کمیته تلفیق برنامه ریزی استانها :

-   انجام مطالعات در سطوح منطقه ای و استانی و تدوین گزارش شناخت استانها در حوزۀ عملکردی مدیریت ها و محیط برون
سازمانی در استانها

-      تدوین اهداف سالیانه برنامه های عملیاتی وفق اولویت بندی ها و برنامه زمان بندی مصوب

-      تدوین دستور العمل تهیه برنامه های استانی و نرم ها و شاخص های مربوطه

-      نظارت بر عملکرد کمیته های برنامه ریزی استانها در فرآیند برنامه ریزی

-      بررسی و تائید برنامه های سالیانه تدوین شده در استانها و ارسال آن به دبیرخانه شورا

-      مشارکت در فرآیند برنامه ریزی با دیگر بخش های سازمان

 

کمیته برنامه ریزی استانی

کمیته های برنامه ریزی استانی در سطح ادارات کل استانها و مدیریت های درمان  تشکیل شده و تدوین برنامه های عملیاتی سالیانه را برعهده
خواهند داشت.

- اعضاء :

-      مدیرکل/  مدیراستان ( رئیس کمیته )

-      معاونین اداره کل / مدیریت درمان

-      کارشناس برنامه ریزی اداره کل / مدیریت درمان

-      کارشناس آمار اداره کل/ مدیریت درمان

-      کارشناس نظارت و ارزشیابی اداره کل/ مدیریت درمان

-      سه نفر از روسای شعب/ مراکز درمانی

- وظایف کمیته برنامه ریزی استانی :

-      تهیه و تدوین گزارشات سالیانه وضع موجود در حیطه درون و برون سازمانی استان

-      تهیه و تدوین برنامه های عملیاتی استان بر اساس وضعیت موجود استان و درهماهنگی با برنامه های عملیاتی تدوینی ستاد

-      ارائه برنامه های عملیاتی تدوین شده به کمیته تلفیق برنامه ریزی استانها

-      انجام هماهنگی بین واحدهای مختلف در جهت تدوین به موقع و موثر برنامه ها

-      تدوین و ارائه برنامه و تخصیص اهداف به واحدهای اجرایی زیر مجموعه

ساختار كلي نظام برنامه ريزي راهبردي سازمان در شکل زیر نمایش داده شده است:

                                                    

 

          ساختار برنامه