چشم‌انداز سازمان: سازمان تامین اجتماعی در افق برنامه ( سال 1404)، سازمانی است پایدار، پویا، چابک و سرآمد در پاسخگویی، با فرآیندهای هوشمند ارائه خدمات کیفی و بهنگام تامین اجتماعی به ذینفعان. ****
1395/9/28 - 13:35
نقشه راه برنامه راهبردی سازمان تامین اجتماعی
نقشه راه برنامه راهبردی
1395/9/28 - 13:44
کتاب روش‌شناسی برنامه راهبردی سازمان تامین اجتماعی
روش شناسی برنامه راهبردی
1395/2/20 - 15:32
آلبوم
عکس