چشم‌انداز سازمان: سازمان تامین اجتماعی در افق برنامه ( سال 1404)، سازمانی است پایدار، پویا، چابک و سرآمد در پاسخگویی، با فرآیندهای هوشمند ارائه خدمات کیفی و بهنگام تامین اجتماعی به ذینفعان. ****

راهبردهای بخشی بخش اقتصادی (مصوب شورایعالی)

راهبردهای بخشی بخش اقتصادی (مصوب شورایعالی)
1394/4/24 |
10:28
شناسه خبر: 38

راهبرد بخشی(1)

طراحی و استقرار مدیریت بهینه پرتفوی با توجه به مبانی بیمه­ های اجتماعی و تعهدات سازمان و با تاکید بر حضور فعال و موثر در بازارهای استراتژیک و ترجیحاً بزرگ مقیاس ملی

 

راهبرد بخشی(2)

طراحی و پیاد ه ­سازی الگوی مدیریت تامین منابع، طرح­ ها و پروژه ­ها 

 

راهبرد بخشی(3)

انسجام در بازار سرمایه درون گروهی سازمان (زنجیره ارزش و هم ­افزائی)

 

راهبرد بخشی(4)

بازبینی، طراحی و استقرار نظام مدیریت سرمایه ­گذاری در جهت شفافیت، پاسخگوئی و محاسبه ­پذیری 

 

نظرات | 0 نظرکد امنیتی را وارد نمایید